HEROPSTART CHIRO

Beste ouders en leden

 
Yes, de Chiro gaat eindelijk weer van start! Door de nieuwe maatregelen van de overheid van vorige week, mag de Chiro ook weer doorgaan voor de Tito's en Kespi's, super goed nieuws dus! 
 
Er zijn ook een paar andere maatregelen afgekondigd. De bubbels worden verkleind van 50 leden naar 10 leden. Alle kinderen moeten ook 1 hobby kiezen per week, zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben. Deze hobby mag per week een andere zijn, maar dus maximaal 1 per week. De maatregelen kan u ook hier nog eens nalezen:
 
Deze maatregelen hebben uiteraard ook invloed op onze werking. We hebben met de leiding een regeling uitgewerkt zodat de Chiro voldoet aan alle maatregelen. We hebben gekozen voor een inschrijvingssysteem per week.
 
Per week, op maandag, zullen we jullie een mail sturen met daarin een Google Form, die jullie kunnen invullen als jullie kind naar de Chiro komt die week. Zo hebben we een overzicht van wie komt die week en kunnen we onze bubbels goed bepalen. Op deze manier geven we ook de kans aan leden die elke week een andere hobby kiezen, om soms nog eens naar de Chiro te komen. Als je ingeschreven bent, kan je sowieso naar de Chiro komen, we werken dus zeker niet met een first-come first-served systeem. 
 
Deze zondag, 7 februari, vindt de eerste zondag van het tweede semester plaats! De Chiro gaat op de normale uren door, van 14u tot 17u30, voor alle groepen. De inschrijvingslink voor deze zondag vinden jullie in jullie mailbox. Als dit niet het geval is, kan je een mailtje sturen naar het Chiromailadres.
Gelieve op tijd in te schrijven, ten laatste op zaterdag 6 februari.
 
We zijn zeer blij dat we weer Chiro mogen geven voor alle leeftijden. We zorgen er ook voor dat alles zo corona-proof mogelijk verloopt, maar rekenen er ook op dat jullie de regel van 1 hobby per week strikt naleven, ook om de leiding en andere leden te beschermen. Voor +12-jarigen (Tito's en Kespi's) is een mondmasker tijdens de zondag ook verplicht. 
 
Als jullie nog vragen hebben over de maatregelen of de werking, kunnen jullie ons steeds bereiken op ons mailadres:
 
Hopelijk tot zondag!
 
*******************************************************************************************
 
Dear parents and members

Yes, the Chiro is finally starting again! Due to the new measures taken by the government last week, we can also give Chiro to the Tito's and Kespi's again, so great news!

A few other measures have also been announced. The 'bubbles' are reduced from 50 members to 10 members. All children should also choose 1 hobby per week, as you have probably already heard. This hobby may be a different one per week, but a maximum of 1 per week. You can also read the measures here: 
Rules Corona Youth

Off course, these measures also affect our operation. We have worked out a system with the leaders so that the Chiro complies with all measures. We have opted for a weekly registration system.

Every week, on Monday, we will send you an email with a Google Form, which you can fill in when your child comes to the Chiro that week. This way, we have an overview of who is coming that week and we can determine our 'bubbles' well. In this way, we also give the opportunity to members who choose a different hobby every week, to sometimes come to the Chiro again. If you are registered, you can come to the Chiro anyway, so we certainly do not work with a first-come first-served system.

This Sunday, February 7, the first Sunday of the second semester will take place! The Chiro takes place at normal hours, from 2 pm to 5:30 pm, for all groups. The registration link for this Sunday can be found in your mailbox. If not, you can contact us on our Chiro mail address. 
Please register in time, at the latest on Saturday February 6.

We are very happy that we can give Chiro again for all ages. We also ensure that everything is as corona-proof as possible, but also count on you to strictly live up to the rule of 1 hobby per week, also to protect the leaders and other members. For +12 year olds (Tito's and Kespi's) a mouth mask is also mandatory on Sundays.

If you have any questions about the measures or how we work, you can always reach us at our mail address:

Hopefully see you Sunday!